Regulamin serwisu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE (WSTĘPNE) 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu i stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy prawa oświadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Operatorem Portalu www.leadership.ca-team.pl jest firma CreActive Team z siedzibą w Lublinie przy ulicy Kurpiowskiej 24.
3. Serwis internetowy www.leadership.ca-team.pl służy do określania za pomocą kwestionariusza predyspozycji zawodowych rodzaju reprezentowanego stylu przywództwa.
4. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie posiadają następujące znaczenie: 
Serwis - wszystkie strony WWW, pliki, skrypty i usługi wchodzące w skład strony www.leadership.ca-team.pl
Materiały - wszelkie teksty, informacje, artykuły, opracowania, komentarze, obrazy, grafiki, materiały (w tym pliki) multimedialne i programy oraz inne treści zamieszczone w formie elektronicznej w Serwisie.
Treść - dowolna wartość merytoryczna dostępna w serwisie.
Użytkownik - każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która wykorzystuje Serwis w dowolnym celu.
Test - kwestionariusz predyspozycji zawodowych możliwy do wykorzystania w formie autotestu, przez doradcę zawodowego lub przez pracodawcę.

II. KORZYSTANIE Z SERWISU 

1. W celu z serwisu Użytkownik wybiera odpowiedzi w  formularzu z pytaniami
2. Użytkownik poprzez realizację procesu odpowiedzi i akceptacji płatności poprzez serwis przelewy24 oświadcza, że:
a. zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu,
b. wyraża zgodę na przetwarzanie teraz i w przyszłości przez Administratora wszelkich przekazanych podczas rejestracji danych osobowych,
c. wyraża zgodę na wykorzystanie przez Administratora danych podanych podczas rejestracji celem wykorzystania ich w komunikacji marketingowej.
3. Po zakończonym teście i opłaceniu za pomocą płatności przelewy24 Użytkownik otrzymuje certyfikat z wynikiem kwestionariusza predyspozycji zawodowych.

III. KORZYSTANIE Z SERWISU 

1. W celu otrzymania certyfikatu potwierdzającego wynik kwestionariusza zawodowego należy dokonać przedpłaty na jeden z dwóch sposobów. Pierwszy jest za pomocą systemu SMS poprzez wysłanie płatnej wiadomości sms o odpowiedniej treści na numer wskazany w Serwisie (przedpłata zostaje pobrana w formie ceny smsa podanej na stronie Serwisu). Następnie na numer telefonu z którego Użytkownik wysłał sms,dostarczona zostanie wiadomość zwrotna zawierająca ciąg znaków.
2. Przy wykonaniu przelewu obsługiwanego przez przelewy24.pl, użytkownik zobowiązany jest do podania adresu e-mail. Podając adres e-mail i wykonując przelew użytkownik zezwala na wykorzystywanie jego adresu dla celów marketingowych przez serwis 
3. Po dokonaniu przedpłaty jednym z powyższych sposobów użytkownik otrzyma certyfikat z wynikiem kwestionariusza predyspozycji zawodowych.
4. Reklamacje związane z płatnością sms prosimy kierować na adres mailowy podany na stronie Serwisu w zakładce kontakt wraz z podaniem adresu e-mail wpisanego przed wpłatą, godziną i datą dokonania transakcji, oraz krótkim opisem problemu.

IV. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA 

1. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystania Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, obowiązującymi w Polsce przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu
2. Użytkownik zobowiązuje się bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian niniejszego regulaminu dostępnego w Serwisie i zapoznawania się z nimi.

V. ZAKAZY 

1. Użytkownikowi zabrania się:
a. rozpowszechniania i udostępniania w jakikolwiek sposób treści i materiałów dostępnych w Serwisie,
b. podejmowania działań mających na celu odczytanie haseł dostępowych innych Użytkowników, w tym podejmowania prób odgadnięcia haseł,
c. pobierania wyników z Serwisu w jakikolwiek sposób bez uprzedniego odwiedzenia przez Użytkownika stron Serwisu, z obejściem form płatniczych obowiązujących w Serwisie lub w jakikolwiek inny sposób wykraczający poza sposoby przewidziane w ramach normalnych funkcji Serwisu,
d. obciążania serwera obsługującego Serwis poprzez nadmierne generowanie ruchu.

VI. ZMIANY REGULAMINU 

1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora.
2. Wszelkie zmiany Regulaminu będą opublikowane w postaci uaktualnionego Regulaminu.
3. W przypadku braku akceptacji Regulaminu Użytkownik jest zobowiązany do rozwiązania umowy z Administratorem poprzez natychmiastowe usunięcie Konta wysyłając wiadomość o treści wyrażającej chęć usunięcia konta z podaniem wszystkich jego danych na adres podany na stronie Serwisu w zakładce kontakt. Nieusunięcie konta oznacza wyrażenie zgody na zasady aktualnie obowiązującego regulaminu.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników niniejszego Regulaminu prosimy kierować na adres podany na stronie Serwisu w zakładce kontakt. */
2. Reklamacje dotyczące usług świadczonych w ramach Serwisu mogą być przesyłane drogą mailową na adres podany na stronie Serwisu w zakładce kontakt i będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zarejestrowania ich w systemie.
4. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie może być interpretowane w sposób, który ograniczałby prawa przysługujące konsumentom stosowanie do obowiązujących przepisów prawa.
5. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 26 maja 2012 r.
5. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią regulaminu oraz jego akceptację.